Verslag van de raad van bestuur

 

Ontwikkelingen binnen Batenburg Techniek

 

-    Herstel markten in tweede halfjaar na aarzelend eerste halfjaar
-    Vooruitgang op strategische agenda
-    Omzet en resultaat verbeteren in tweede halfjaar


Na een succesvol herstel van de winstgevendheid in 2014, werd Batenburg Techniek in het begin van 2015 geconfronteerd met een grillige markt. De markten waarin Batenburg Techniek actief is, vertoonden in het eerste halfjaar nog geen structurele verbetering. Bezuinigingen bij (semi-) overheidsinstanties, wisselkoerseffecten van vooral de Amerikaanse dollar, de aanhoudend lage olieprijs, de boycot door Rusland van Nederlandse agrarische producten en ontwikkelingen binnen de elektriciteitsnetwerkbedrijven en de railsector daagden Batenburg Techniek extra uit. In de tweede helft van het jaar herstelde het resultaat in de divisies Industriële Automatisering en Handel en Assemblage. De divisie Gebouwgebonden Installaties blijft in de meeste regio’s kampen met een zwakke markt, met als gunstige uitzondering de Randstedelijke markt.

Met de realisatie van de strategische agenda is vooruitgang geboekt. De focus blijft op groei in industrie en infrastructuur en verminderde afhankelijkheid van de utiliteitsmarkt. In 2015 is de divisiestructuur verder vormgegeven. Binnen de divisie Handel en Assemblage is de integratie afgerond. Onderlinge samenwerking is verder bevorderd en de energie-activiteiten zijn verder gestroomlijnd. De divisie Industriële Automatisering versterkte zich door de acquisitie van Industrial Automation Services (I.A.S.) uit Zundert. Bij de divisie Gebouwgebonden Installaties is Installatiebedrijf Wisse verkocht. De aandacht voor operationele efficiëntie en cash management bleef onverminderd groot. Daarnaast kreeg de commerciële slagkracht in 2015 de volle aandacht door versterking van verkoopteams en training.

 Raad van bestuur

Van links naar rechts:
Ralph van den Broek, CEO, Eric Driebeek, CFO.


De resultaten van de voortgezette activiteiten voor geheel Batenburg Techniek zien er als volgt uit:

Resultaten Batenburg Techniek, voortgezet en genormaliseerd*

(€ miljoen)

2015

2014

Omzet

133,1

136,7

Bedrijfsresultaat (EBIT)

3,9

5,6

EBIT als % van de omzet

2,9%

4,1%

*

Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd vóór impairment van goodwill (2014: € 1,5 miljoen), exclusief reorganisatiekosten (2015: € 0,3 miljoen, 2014: € 0,6 miljoen) en exclusief kosten inzake het openbaar bod (2015: € 0,3 miljoen).

Handel en Assemblage

De ondernemingen binnen de divisie Handel en Assemblage opereren sinds begin 2015 onder de naam Batenburg met een toevoeging die aanduidt waarin ze actief zijn: energietechniek, bevestigingstechniek, industriële elektronica en mechatronica.

Batenburg Energietechniek richt zich op de energienetwerkbedrijven en de industrie. Batenburg Bevestigingstechniek, Batenburg Mechatronica en Batenburg Industriële Elektronica richten zich vooral op de maakindustrie. De herschikking van de productportfolio en nieuwe handels­namen zijn goed ontvangen in de markt.

De resultaten van de divisie Handel en Assemblage zien er als volgt uit:

Omzet en resultaat, divisie Handel en Assemblage, voortgezet en genormaliseerd*

(€ miljoen)

2015

2014

Omzet

53,3

 52,8

Bedrijfsresultaat (EBIT)

 2,9

 3,1

EBIT als % van de omzet

5,4%

 5,9%

* Exclusief reorganisatiekosten (2015: € 0,3 miljoen, 2014: € 0,3 miljoen).

 
De omzet steeg fractioneel ten opzichte van 2014. De EBIT is lager, vooral door achterblijvende vraag in het eerste halfjaar en een lagere brutomarge door nadelige valuta-effecten (Amerikaanse dollar, Engelse pond en Zwitserse frank) door verzwakking van de euro aan het begin van het jaar. De resultaten verbeterden licht in het tweede halfjaar door met name het aantrekken van onze afzetmarkten.

Binnen Batenburg Energietechniek bleven omzet en resultaat sterk achter in het eerste halfjaar. Dit kwam voornamelijk door een lagere omzet bij netwerk- en railinfrabedrijven. Na een strate­gische heroriëntatie is de organisatie aangepast op de realiteit van de markt. De resultaten verbeterden na de zomer.

De omzet en het resultaat op het gebied van bevestigingsmiddelen liggen in lijn met 2014. De eerste effecten van het samenvoegen van de activiteiten van de werkmaatschappijen in bevestigingsmiddelen zijn nu zichtbaar in lagere kosten en meer slagkracht naar de markt.

Bij Batenburg Mechatronica steeg de omzet weliswaar fractioneel, maar bleef het resultaat achter door een lagere brutomarge. Op de veranderende markt wordt ingespeeld door de optimalisatie van de productportfolio met focus op een kleiner aantal leveranciers. Dit alles met als doel de klant beter te kunnen bedienen.

Bij Batenburg Industriële Elektronica steeg de omzet licht. Het effect van het vergroten en verbreden van de klantenbasis wordt zichtbaar. De werkmaatschappij profiteert van de toe­nemende vraag naar connectivity. Dit zorgt voor veel ontwikkelingen op het gebied van elektronische apparatuur. Het bedrijfsresultaat is nog wel op een te laag niveau, maar verbeterde vooral dankzij lagere kosten.

Industriële Automatisering

De divisie Industriële Automatisering is actief in de industrie, infrastructuur en tuinbouw en concentreert zich vooral op het ontwerpen en beheren van efficiënte en veilige besturings­systemen voor machine- en productielijnen.

De resultaten van de voortgezette activiteiten voor de divisie Industriële Automatisering zien er als volgt uit:

Omzet en resultaat, divisie Industriële Automatisering, voortgezet

(€ miljoen)

2015

2014

Omzet

44,2

46,4

Bedrijfsresultaat (EBIT)

2,2

3,2

EBIT als % van de omzet

5,0%

6,9%


De resultaten van de divisie Industriële Automatisering stonden in het begin van 2015 onder druk, vooral door internationale ontwikkelingen in marine en offshore en de zuivelindustrie.

Door de lage olieprijs liep het aantal grote projecten terug bij marine en offshore. Onderhoudsopdrachten en projecten voor scheepsaanpassingen werden, onder prijsdruk, verworven. Intensievere samenwerking met bestaande klanten resulteerde in het behoud van deze klanten. Intensieve samenwerking met klanten wordt ook succesvol toegepast bij de verbreding van de activiteiten in de gespecialiseerde machinebouw.

De markt voor gespecialiseerde machinebouw ontwikkelde zich gunstig, vooral bij export­gedreven opdrachtgevers. In 2015 opende de divisie Industriële Automatisering een vestiging in Midden-Brabant ten behoeve van de maakindustrie. Dit resulteerde in een betere positie in de regio.

In anticipatie op het afschaffen van de melkquota op 1 april 2015 en door de wereldwijd groeiende vraag naar melkproducten, vergrootte de zuivelindustrie de afgelopen jaren haar productie. Zodoende voerde de divisie Industriële Automatisering in 2014 veel projecten uit in de zuivelindustrie. Dit leidde tot een sterke groei in omzet en resultaat. Door een combinatie van factoren, zoals de handelsboycot door Rusland, importheffingen in China en de effecten van het verdwijnen van de melkquota, stagneerde deze vraag begin 2015 en werden projecten uitgesteld. Pas in september 2015, toen bleek dat er meer melk geproduceerd werd dan van tevoren verwacht, kwamen er meer projecten op de markt om de verwerkingscapaciteit te vergroten. In 2015 investeerde de divisie Industriële Automatisering in de uitbreiding van het (service)aanbod en het uitbreiden van het verzorgingsgebied en het aantal klanten.

In de markten voor waterzuivering en drinkwatervoorziening werden in het eerste halfjaar eveneens opdrachten uitgesteld, voornamelijk doordat budgetten bij opdrachtgevers onder druk stonden. In de tweede helft van het jaar namen echter ook in deze markt de projecten weer in aantal toe.

Op 24 augustus 2015 nam Batenburg Techniek Industrial Automation Services (I.A.S.) over.
Deze onderneming is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van procesautomatisering voor de voedselindustrie en de natte infra. Het werkgebied beslaat vooral Midden- en Zuid-Nederland. Met deze overname creëert de divisie Industriële Automatisering een landelijke dekking in die markten.

Op het gebied van tuinbouwbouwautomatisering namen zowel de omzet als het resultaat toe. Door de uitbreiding en ontwikkeling van het netwerk van dealers en partners kreeg de inter­nationalisering verder vorm.

Gebouwgebonden Installaties

De divisie Gebouwgebonden Installaties is overwegend actief in de utiliteitsbouw, met focus op specialisaties als klimaattechniek, veiligheid en service, beheer en onderhoud.

De resultaten van de voortgezette activiteiten voor de divisie Gebouwgebonden Installaties zien er als volgt uit:

Omzet en resultaat, divisie Gebouwgebonden Installaties, voortgezet en genormaliseerd*

(€ miljoen)

2015

2014

Omzet

 35,6

37,5

Bedrijfsresultaat (EBIT)

-0,2

0,5

EBIT als % van de omzet

-0,6%

1,3%

* Exclusief impairment van goodwill (2014: € 1,5 miljoen) en reorganisatiekosten (2014: € 0,1 miljoen).


De omzet en het resultaat daalden in 2015 ten opzichte van 2014. Een lagere bezetting op de projectafdelingen en uitstel van projecten in de retailmarkt en de markt voor camerasystemen zijn de belangrijkste oorzaken van de daling.

De ingezette aanpassing van het businessmodel moet resulteren in een lagere afhankelijkheid van de uitkomsten van aanbestedingen. Meer en meer wordt ingezet op het bieden van toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers, om hen zo voor langere termijn te binden. Hierbij maakt de divisie Gebouwgebonden Installaties beter gebruik van sterke regionale posities en verschuift de focus steeds meer naar renovatieprojecten. In 2015 zette de divisie Gebouw­gebonden Installaties in op het versterken van samenwerkingsverbanden met strategische partners.


De activiteiten die gericht zijn op retailketens stonden vanwege uitstel van winkelverbouwingen en aanpassingen onder druk. Een grote opdrachtgever besteedde in 2015 verbouwingswerk uit aan een concurrent. Een deel van die opdracht wordt in 2016 echter weer ondergebracht bij de divisie. De divisie gebruikt het, in onder andere de retailmarkt, toegepaste service-, beheer- en onderhoudsconcept steeds vaker ook binnen andere markten.

Op 9 juli 2015 zijn de aandelen van Installatiebedrijf Wisse, dat vooral gericht is op de particuliere markt en op de recreatiesector in voornamelijk Zeeland, verkocht. Door deze verkoop concentreren de activiteiten van de divisie Gebouwgebonden Installaties zich in het midden van Nederland en vooral in de zakelijke markt. Dit vormt een goede basis voor onderlinge samen­werking, uitwisseling en specialisatie.

Samenvattend   

Batenburg Techniek heeft het genormaliseerde bedrijfsresultaat op voortgezette activiteiten zien dalen ten opzichte van 2014, voornamelijk door tegenvallende factoren in diverse markten. De resultaten zijn vanaf september 2015 weer verbeterd. Het rentabiliteit op het geïnvesteerd vermogen steeg van 6,4% naar 8,0%. Batenburg Techniek houdt onverminderd vast aan de gekozen strategie en gaf daar in 2015 verder vorm aan. Dit komt neer op het verder versterken van het concurrerend vermogen van de onderneming om kansen beter te benutten. De focus blijft op groei in de industrie en infrastructuur en vermindering van de afhankelijkheid van de utiliteitsmarkt. Vanzelfsprekend blijft er ook aandacht voor operationele efficiëntie, cash management en commerciële slagkracht.

Naar boven

Add to basket
View basket
Contact
Mail this page
Download center